마지막날에 4과 시험을 보았다.

회사에서 일이 있어서 늦게 갔는데 다들 오픈 북을 하고 있었다. 나도 책을 열어서 찾아서 하는데 몇 개 못쓰고 채점을...

그리고 태국 노래를 듣는 시간을 가졌다.


노래 제목은 ร้องโดย วาระ มีชูธน로 가사는 아래와 같다. (출처(อ้างอิง): http://sz4m.com/t2699

ร้องโดย วาระ มีชูธน

ในโลกที่มี ความวกวน
ในโลกที่ทุกคนต้องดิ้นรน
ที่สับสน ร้อนรนจนใจ นั้นแสนเหนื่อย
ในโลกที่ความทุกข์ท้อใจ
ได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆ
จนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไร

แต่ยิ่งชีวิต ยิ่งผ่าน ยิ่งได้พบ ยิ่งเจอ
กลับทำให้ฉันยิ่งคิด ในใจ

ฉันดีใจทีมีเธอ ฉันดีใจที่เจอเธอ
เธอคือกำลังใจเดียวที่มี ไม่ว่านาทีไหนๆ
ฉันดีใจที่มีเธอ แม้จะต้องพบ อะไร
และฉันรู้และฉันอุ่นใจ
ว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ ตรงนี้

ในอุปสรรค ที่มากมาย
ในความหวาดหวั่น ที่วุ่นวาย
และอนาคต ในปัจจุบัน และอดีต
ในความเป็นจริงที่ต้องเจอ

แต่ยิ่งชีวิต ยิ่งผ่าน ยิ่งได้พบ ยิ่งเจอ
กลับทำให้ฉันยิ่งคิด ในใจ

ฉันดีใจที่มีเธอ ฉันดีใจที่เจอเธอ
เธอคือกำลังใจเดียวที่มี ไม่ว่านาทีไหนๆ
ฉันดีใจที่มีเธอ แม้จะต้องพบ อะไร
แต่ฉันรู้ และฉันอุ่นใจ
ว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ ตรงนี้

แต่ยิ่งชีวิต ยิ่งผ่าน ยิ่งได้พบ ยิ่งเจอ
กลับทำให้ฉันยิ่งคิด แน่ใจ

ฉันดีใจทีมีเธอ ฉันดีใจที่เจอเธอ
เธอคือกำลังใจเดียวที่มี ไม่ว่านาทีไหนๆ
ฉันดีใจที่มีเธอ แม้จะไม่เหลือใครๆ
แต่ฉันก็รู้ และฉันอุ่นใจ
ว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ ตรงนี้
ฉันก็รู้ และฉันอุ่นใจ
ว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่กับฉัน


유튜브에 음악은 많이 올라와 있다.이번주말에는 강릉에 갈 일도 있고해서 주말에 시간이 안되어서 일요일에 짬을 내서 공부를 하였다.


1. 알파벳 모음: 고,중,저 분류하기

2. 알파벳 자음: 정리하기

3. 성조: 기호(책표시, 유형성조), 무형성조 중/고/저 자음 + 장/단 모음 + 생/사 자음음, 성조 예외(배운데 까지만)


공부를 하니 A4 한장에 아래와 같은 정리가 완성되었다.


정리를 하고 자음의 단어들을 이용하여 음 + 성조를 연습해보았다.

그랬더니 한글로 발음을 표시할 때 성조가 일부 틀렸음을 검산이 되었다. (수정을 하고)


예를 들면 ผ은 이라는 ผึ้ง라는 단어가 저자음 + 단모음 + 생자음 이므로 평성이 되어야 하는데, 4성으로 잘못표시를 한 것이었다. 44글자의 단어를 규칙에 적용을 해보니 예외가 하나도 없었다. 놀랍다. (아래 이미지를 클릭하면 커집니다.)


혹시 위의 표를 필요한 사람을 위해 공유한다. thai.pdf


읽기 연습하다가 신혼여행지에서 유용한 태국어회화에서 이미지를 가져와본다.

"안녕하십니까?"의 สวัสดีครับส + วัส + ดี + ครับ로 나눌 수 있다.

는 'ㅆ'의 발음이 나오는데, 자음이 연달아 쓰일 경우에는 단모음 아/오가 추가된다. '싸'가 된다.
 또한 고자음 + 단모음 : 1성이된다.

วัส 는 '워' + '아' + 'ㅅ' 해서 '왓'의 발음이고, 저자음 + 장모음 + 사음이라 2성이 된다.

ดี 는 'ㄷ' + 장모음 '이'가 붙어 '디'의 발음이고 중자음 + 장모음 : 평성이 된다.

ครับ는 'ㅋ' + 'ㄹ' + '아' + 'ㅂ'이라서 발음은 '크랍'이라 나고(ร 앞에 오는 ค는 이중모음이 되고 단모음 '으'가 붙는다), 저자음 + 단모음 + 사음 해서 3성이 된다.
어제 지하철에 짐을 두고 내려서 약 50분(19:05~19:58) 동안 짐을 찾는데 허비했다.

그 원인에는 태국어 알파벳 쓰기가 한 몫을 했다. 30번 쓰기 숙제를 내주었는데 시간이 없어서(핑계일 수 있지만) 화요일에 21번까지 밖에 쓰지 못했다. 수요일 수업(5회)때에도 25번까지 밖에 못썼던 것이다.


하필이면 30번 자음중 반이 남은 시점에 내리는 곳에 도착하는 바람에 급하게 연습지와 볼펜을 가방에 놓고, 선반에 둔 짐 3개를 놔두고 나왔던 것이다. 짐을 두고 나온지 안 시점은 카드 찍고 게찰구를 통과한 이후였다.


멘붕에 빠졌고 짐을 찾는 내내 태국어로 인해 받고 있는 스트레스가 심하구나 하고 절실히 느꼈다.

심지어 학원 환불 규정까지 찾아보기했다. 사실상 4회 수업이라 1/2 지난 시점에서는 수강료 (19만원)의 반 9만 5천원을 받을 수 있다.


러시아어를 배우면서 숙제를 안하고 외울 것을 미루다보면 점점 눈송이 처럼 커져서 나중에는 감당할 수 없게 된다.

지금이라도 늦기전에 뒤 따라가야겠다.


TODO

1. 성조

2. 자음30번쓰기 (4/11)

3. 중,고자음 묶음 외우기

4. 모음 외우기

5. 성조규칙 외우기

6. 성조예외 외우기


1. 성조

태국어에는 5성이 있다.(한어는 4성. 난 중국어를 먼저 배워서 햇갈린다. 이전 언어가 다른 언어에 방해가 되는 예)


 ㄱ) 평성(aa) - 평성  

 ㄴ) 저성(àa) - 1성 ㅁ่

 ㄷ) 하성(âa) - 2성 ㅁ้

 ㄹ) 고성(áa) - 3성 ㅁ๊

 ㅁ) 상성(ǎa) - 4성 ㅁ๋

 

3. 중자음은 9개, 고자음은 11개인데 비해 저자음은 24개로 많다.
따라서 중자음과 고자음만 외우면 나머지는 저자음이라고 생각하는게 편하다.

 ㄱ) 중자음: ก, จ, ฎ, ฏ, ด, ต, บ, ป, อ

                 꺼  쩌  더  떠  더  떠  버  뻐  어 => 더떠가 두번나와서 묶음(chunk)로 생각하면 좋다.
'꺼쩌 / (더떠)x2 / 버뻐어'로 음율을 맞추면 외우기 쉽다. 모음으로 문장을 만들어보면 '꼴찌 뒤뚱뒤뚱 바뻐요' 정도?

 ㄴ) 고자음: ข, , ฐ, ถ, ผ, ฝ, ศ, ษ, ส, ห

                 커  커  처  터  터  퍼  훠  써  써  써  허 => 5/2/3/1을 묶음으로 외우자.
 문장을 만들어보면 '키커 차 텐트 / 피해써 쓸쓸해' 정도? (키커(kicker)가 텐트를 찼는데 피해서 쓸쓸하다.)


어제까지 4회 수업을 들어갔다.

지난주 토요일 보충을 했는데, 이유는 이번달에 세 명이 처음 듣는 바람에 1개월 먼저 나간 사람들과 진도를 맞추기 위해 보강을 한 것이다. 이야기를 들어보니 지난 달에 알파벳을 하지 않고 한글에 성조를 표시한 후 진행을 하였다고 한다.


3/31일(월) 첫 수업: 알파벳 배움(자음 44자), 다음주 월요일까지 알파벳 30번씩 써오라고 숙제를 내주심

4/2일 (수) 두 번째 수업: 알파벳 복습 및 자음

4/5일 (토) 세 번째 수업: 보충, 태국어에 대한 소개 및 기본 단어, 기본 문형(한글로)

4/7일 (월) 네 번째 수업: 숙제 검사, 한 명 빼놓고는 20번 이상씩 써왔다. 단어 읽기를 하고 성조에 대한 공부함.


주말에 틈틈히 숙제를 했는데 21번까지 썼다.


상태는 모든 알파벳을 외우지는 못했는데 어느 정도 눈에 들어온다.

알파벳을 쓸 때 선생님이 시키지는 않았지만 커-카이의 카이를 타이문자로 같이 적어서 닭은 ไก่라고 같이 외웠다.

그랬더니 모든 모음은 아니지만 모음까지 덩달아 외우게 되는 효과가 있었다. 단점은 시간이 너무 걸린다는 것이다.


플래너에 학원 수업 기록을 타이 문자로 ภา라고 적었는데 지금 보니 이도저도 아닌 것이었다.


토요일 보충 시간에 태국어는 굴절을 하지 않고('좋다'가 좋은, 좋게, 좋다 등으로 어미가 변화하지 않는다는 것) 그대로 쓰인다는 것과 수식하는  순서가 반대라는 것을 알았다.


따라서 태국어를 나타나는 ภาษาไทย(파사타이)는 ภาษา(파사) + ไทย(타이)가 붙어있는 형태인데,

언어 + 태국의 형태인 것이다.

또한 어떤 것이 모음이고 자음인줄 몰랐기 때문에 두 글자 ภา는 파사도 아니었고 그냥 '파'였다.

차라리 줄여서 ไทย라고 적는게 맞는 것 같다.


4/8일 (화) 오늘 스마트폰 언어를 태국어로 바꾸어 보았다.


아무래도 핸드폰을 볼 때 마다 태국 문자를 읽게 되므로 읽기 연습에 도움이 될 것이라 생각했다.

덕분에 세 단어 배웠다.


태국어 - ภาษาไทย (파사타이)

한국어 - ภาษาเกาหลี (파사까오리)

영어 - ภาษาอังกฤษ (파사앙끄리)

태국에는 고유의 문자가 있다.

문자의 형태가 로마자나 한자처럼 어느 공통의 모양체가 아니라 처음 보면 읽을 수 없다.


모음은 44개로 이루어져 있다고 한다.

이 중 2개는 아직 사용이 되고 있으나 새로 만들어지는 신조어로서 활용은 되고 있지 않다고 한다.

(일부 교과서나 위키백과에는 폐지되었다고 하는데, 전에 한국외대 학술세미나에서 "남의 나라 문자를 멋대로 없애느냐"고 태국 관계자들이 항의를 했다고 한다. 사(死)문자라기 보다는 새로 추가되지 않는다는 의미로 받아들이면 될 것 같다.)

해당 두 문자는 아래 박스에서 왼쪽에 있는 문자이고, 화살표 오른쪽 문자로 대응이 된다고 한다.

ฃ,ฅ→ข,ค


모음의 특징

항목

 타이문자

 한글 

 1. 글자수

 44

 19[각주:1]

 2. 분류

고자음(11), 중자음(9), 저자음(24) 

 기본자음(14), 복합자음(5)

 3. 발음

모음 + /어/ + 해당음이 들어가는 단어

예) ก → 꺼-까이[각주:2]

모음 + /이/ + 모음 + 받침(해당 자음)
예) ㄱ→기역

 4. 쓰는 순서

 대체로 위→아래, 좌→우나 예외가 있다.

 위→아래, 좌→우

 5. 글자 순서

  좌→우 

 좌→우 

 6. 창제/관여자

 람캉행(รามคำแหง)

 세종(世宗)


처음 영어를 배웠을 때 알파벳 g가 책에  g처럼 인쇄가 되어 있었다.

어린 마음에 그림 그리듯이 알파벳을 쓴 것은 아래와 같았다.


속으로 언제 저걸 저렇게 그리고 있었지 했었다.

나중에 필기용 알파벳이 다음과 같음을 알았다.(필기용 알파벳과 필기체랑은 다르다)이미 인터넷에는 인쇄로 된 알파벳이 널리고 널려있다. 위키백과를 보라.

나의 경우는 공부를 하면서 글씨를 적어야 했기에 손으로 어떻게 쓰느냐에 중점만 두었다.

처음에는 그림을 그리듯이 흉내를 내는 것으로 시작했다.


어제 저녁에 손을로 써서 400dpi로 스캔을 해서 올렸다. 이미지를 클릭하면 크게 보입니다.

빨간색은 쓰는 순서, 파란색은 유사한 문자를 #(숫자)로 표시했다.

꺼-까이에서 꺼위에 -는 글씨의 일부가 아니라 성조를 표시한 것이다.


중자음(9)고자음(10)저자음(23)


트랙백 목록

http://blog.daum.net/muildg/tb/446

자음 http://blog.naver.com/lc7942/140017756519 / 모음 http://blog.naver.com/lc7942/140017756519

태국어 로마자 표기 변환 : http://iceager.egloos.com/971947

대표단어 : http://blog.daum.net/bigfix/115  http://blog.daum.net/bigfix/129  http://blog.daum.net/bigfix/149

PDF: 타이 자음 정리 노트 (Link) => http://dumatustah.files.wordpress.com/2012/01/thai_consonants2.pdf


  1. 표준어규정 제2절 2항 http://www.korean.go.kr/09_new/dic/rule/rule02_0202.jsp [본문으로]
  2. 까이는 태국문자로 표시하면 ไก่인데 두 번째 글자에 ก가 들어가 있다. [본문으로]

11번째 배우는 외국어

목표는 10개였는데 어쩌다보니 벌써 11번째에 이르렀다.


태국어를 선택하게 된 이유는 'Let it go 25개 언어 버전'의 지대한 공(?)이 있었다.

글을 읽을 줄 모르는 문맹이라는 답답함을 주었기 때문이었다.

태국문자외에도 히브리문자나 인도 문자도 나중에 익히겠지.


History

1. 2014.3.29 (토) - Let it go 25개 언어 버전에서 태국문자의 문맹 경험

2. 2014.3.31 (월) - 유라시아 어학원 청강(2개월째 반에 청강, 알파벳 배움)

3.


외국에 나가지 않고 한국에서 태국어를 배울 수 있는 방법은 아무래도 학원이 최고이긴 한데..


송교수외국어학원: http://songlang.hompee.com/

 전화번호: 02-2029-6624

 예전에 강남에 있었던 것 같은데 독산쪽으로 위치가 바뀐 것 같다. 아랍어를 두 달인가 배웠는데 한국어 강사(여)가 통번역대학원 준비 중이라 바뻐서 그런지 강의를 하면서 수시로 자기 공부를 하는 바람에 다른 학원(유라시아어학원)으로 옮겼었다.


유라시아어학원: http://eurasia-ac.kr/

 전화번호: 02-555-2750동영상 강의

랭귀지타운 > 탄탄하게 다지는 태국어 첫걸음 (링크)